Title

Name

Current Positions in Employment

Chairman

CHEN Dongsheng

Chairman of Taikang Life Insurance Corp., Ltd.

Members

BAI Chong En

Executive Dean of the School of Economics and Management£¬Tsinghua University

CAI Hongbin

Dean of the Faculty of Business and Economics£¬ The University of Hong Kong

HUANG Sheng

Chairman of Anxin Property Insurance Co., Ltd.

JIAN Hong

Chairman of Zhenglong(Beijing)Insurance brokerage Co., Ltd.

KE Jiandong

Chairman of KELI Sensing Technology(Ning Bo) Co., Ltd.

LEI Jun

Founder, Chairman and CEO of Xiaomi Technology

LIU Qiao

Dean of the Guanghua School of Management, Peking University

MAO Zhenhua

Chairman of China Chengxin Credit Management Co., Ltd.
Director of Institute of Economic Research of Renmin University of China

QIAN Yingyi

Dean of the School of Economics and Management, Tsinghua University

TANG Min

Executive Vice Chair, China Social Entrepreneur Foundation

TIAN Yuan

Chairman of YUANMING Capital

WEI Qizhi

Chairman of DUN XIN Group Holdings Limited

DIE Danyang

Professor of HKUST

XU Dingbo

Associate Dean, China Europe International Business School

YAN Zhi

Chairman of Zall Development Holding Co., Ltd.

Bernard YEUNG

Dean, Business School, National University of Singapore

YU Gang

Co-founder and Executive Chairman of 111,Inc.

Francis YUEN

Non-Executive Vice Chairman of Pacific Century Regional Developments Ltd,
Ex-Chief Executive of The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.

ZHENG Wei

Chairman of Shengshi Leju (Wuhan) Technology Holding Co., Limited

ZHOU Lin

Dean of the Antai Economics and Management School, Shanghai Jiatong University

Joe ZHOU

Chairman of Ortus Capital Management, Hong Kong

 
(June.2018-June.2022)